Doryphorus by Polykleitos

example of Polykleitos Doryphorus

Related Images: